ANBI

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te
Jaarsveld
Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304
RSIN/Fiscaal nummer: 002613104
Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/
E-mail: scribajaarsveld@planet.nl
Adres: Kerkstraat 5
Postcode: 3413 MP
Plaats: Jaarsveld
Postadres: Postbus 22
Postcode: 3410 CA
Plaats: Lopik

De Hervormde gemeente te Jaarsveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot
de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een
gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in
ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden
voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze
kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde
Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere
instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Jaarsveld.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt
gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de
kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de
kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van
diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de
kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van
beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling / visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde
wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar
organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar
arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke
Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar
de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van
haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website http://www.hervormdjaarsveld.nl/ vindt u het beleidsplan 2015-2018
van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale
regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers
in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed.


F. Verslag activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand
houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk
gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn
conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over
de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag
rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de
belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerkzijn)
vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere
werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en
ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het
overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht
in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het
verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk
afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2020Rekening 2018Rekening 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€ 4.000€ 4.528€ 6.621
Bijdragen gemeenteleden€ 87.350€ 95.678€ 97.949
Subsidies en overige bijdragen
van derden
€ 9.190€ 9.190€ 9.190
Totaal baten€ 100.540€ 109.369€ 113.760

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant
en kerkelijk werkers)
€ 84.590€ 82.008€ 79.216
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk
€ 3.000€ 22.798€ 3.881
Bijdragen aan andere organen
binnen de kerk
€ 6.050€ 5.681€ 5.814
Lasten kerkelijke gebouwen
(inclusief afschrijvingen)
€ 14.950€ 12.694€ 20.413
Salarissen (koster, organist, e.d.)6.000€ 5.380€ 5.578
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€ 3.725€ 3.978€ 3.723
Lasten overige eigendommen en
inventarissen
€ –€ 5.920€ –
Saldo€ 115.315€ 118.729€ 118.625

Totaal resultaat (baten lasten)€ 14.775-€ 9.333-€ 4.865-

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar
via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de
kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van
woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente
nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen
worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de
instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in
de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en
aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand
houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de
kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en
aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en
beheer van de kerkelijke bezittingen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑