Consistorie

Het Pastoraat

Het woord pastoraat komt van het Latijnse woord pastor wat “herder” betekent. Pastoraat is de zogenaamde herderlijke zorg die vanuit de kerkelijke gemeente gegeven wordt aan haar leden. Vanuit de opbouw van de gemeente zouden we vandaag beter kunnen spreken van het “omzien naar elkaar”. De kerk is immers een gemeenschap waarin de leden zich betrokken weten op elkaar. Als leden van het lichaam van Christus hebben we immers oog voor elkaar. De apostel Paulus schrijft in 1 Kor 12:26 “En als nu één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als nu één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee”. Zowel vreugde alsook blijdschap worden op deze wijze met elkaar gedeeld. Vanuit dit “omzien naar elkaar” is het pastoraat niet alleen een zaak van de predikant en de ambtsdragers maar mogen we als gemeente een pastorale gemeenschap zijn. Het pastoraat omvat op deze wijze het brede terrein van bijvoorbeeld het sturen van een kaart naar een zieke tot het meer officiële huisbezoek door de ouderling. Pastoraat is met andere woorden meer dan het bezoekwerk dat de predikant als herder (=pastor) van de gemeente aflegt. Daarnaast is er in de wekelijkse eredienst de voorbede waarin met name die leden worden opgedragen die met de gebrokenheid van het bestaan van doen kregen.

INVOEGEN PASTORALE TEAM

Vanuit de kerkenraad is er binnen het pastorale bezoekwerk de volgende verdeling gemaakt:

  • De predikant verzorgt met name die situaties waarin er specifieke aandacht en zorg nodig is. Dit betreft het bezoek rondom ziekenhuisopname, de rouwbezoeken en leden die om andere reden worstelen met (geloofs)problemen. Daarnaast ontvangen gemeenteleden van 78 jaar en ouder rond hun verjaardag bezoek van de predikant.
  • Wanneer u 70 of 75 jaar wordt ontvangt u bezoek van ds J. de Wit. Ook de 80-jarige en ouder ontvangen bezoek van de predikant. Pastoraalbezoeker F.J. Schilt bezoekt de 71 tot en met de 79-jarige. 
  • Binnen elke 2 jaar ontvangt iedereen bezoek van zijn of haar wijkouderling. U kunt ook altijd tussentijds om bezoek vragen aan de ouderling.
  • Ook vanuit de diaconie, middels het ouderencomité, krijgen alle ouderen vanaf 75 jaar bezoek.

Om het omzien naar elkaar goed gestalte te kunnen geven, stellen we het als kerkenraad op prijs als u bij ziekte, ziekenhuisopname, rouw in de familiekring etc. de predikant tijdig op de hoogte stelt. Het komt helaas in de praktijk nogal eens voor dat de gedachte leeft “de dominee zal het wel gehoord hebben”. Maar de dominee als pastor weet echt niet alles en kan ook niet ieder gerucht volstrekt serieus nemen. Met andere woorden: één telefoontje naar de pastorie voorkomt veel teleurstelling.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑