ANBI DIACONIE

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie Hervormde gemeente te Jaarsveld
Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304
RSIN/Fiscaal nummer: 824109533
Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/
E-mail: marcelentonnie@hetnet.nl
Adres: Kerkstraat 5
Postcode: 3413 MP
Plaats: Jaarsveld
Postadres: Seringehof 1
Postcode: 3411 CB
Plaats: Lopik

De Hervormde gemeente te Jaarveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1
kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde
artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie
van de Hervormde Gemeente te Jaarsveld.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse
Kerk in Nederland.
Op de website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende
regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2023Rekening 2022Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken € 12.500 € 17.419 €11.918
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 5.000 € 5.970 € 5.907
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen € 10.000 € 12.500 € 8.834
Opbrengsten levend geld € 16.700 € 25.164 € 14.289
Door te zenden collecten en giften € 8.200 € 5.531 € 7.564
Totaal baten A€ 52.400 € 66.584 € 48.512
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen € 22.500 € 6.387 € 8.619
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen € 1.500 € 819 € 879
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten – € 92 –
Verplichtingen/ bijdragen aan ander organen € 2.300 € 2.219 € 2.022
Salarissen en vergoedingen € 1.500
Kosten beheer, administratie en archief € 8.650 € 11.769 € 10.984
Rentelasten/ bankkosten € 1.250 € 1.943
Diaconaal werk plaatselijk € 9.100 € 10.186 € 6.096
Diaconaal werk regionaal/ landelijk € 2.000 € 4.072 € 1.235
Diaconaal werk wereldwijd € 11.000 € 11.249 € 11.371
Afdrachten door te zenden collecten en giften € 10.500 € 5.531 € 7.564
Totaal lasten A € 68.800 € 55.767 € 48.770
Operationeel resultaat (A) € -16.400 € 10.817 € -258
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten € 9.000 – € 53.475
Incidentele lasten € 2.000 € 62.374 € 2.573
Indicentele baten en lasten (B) € 7.000 € -62.374 € 50.902
Resultaat verslagjaar (A+B) € -9.400 € -51.557 € 50.644
Mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves – € 374.259 –
Onttrekking bestemmingsfondsen – –
Toevoegingen bestemmingsreserves – € 348.391 € 42.715
Toevoegingen bestemmingsfondsen € 5.900
Totaal mutaties bestemmingsreserves/ – fondsen (C) € 25.868 € -48.615
Resultaat naar Algmene reserve (D) € -9.400 € -25.689 € 2.029

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van
voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer
van de diaconale bezittingen.

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑