Diakenen

Het diaconaat

Over de oorsprong en instelling van de diaconie lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten, verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen. De basis van de diaconale opdracht vinden we in Deuteronomium 10:17 en 18,

“Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven."

FOTO INVOEGEN

Het is onze diaconale opdracht om onze naasten in raad en daad bij te staan. De diaconale zorg richt zich o.a. op de minder draagkrachtige personen en of bijstand in het gezin, zorg voor zieken, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Dichtbij huis (plaatselijk) kunnen dat onze buren of collega’s zijn. Maar ook is de diaconie er voor de naaste in nood buiten de gemeente. Ook wereldwijd mogen we als gemeente ons steentje bijdragen via het wereldiaconaat.
Inzamelen van gelden behoort ook tot de taken van de diakenen. De leden van de gemeente zijn de ogen en oren van de diakenen. Door hen worden zij o.a. gewezen op diegene die hulp behoeft.

Voorzitter/Penningmeester
Naam: J.Kuijf      
Adres: Churchill-laan 4, 3411 CE Lopik
Tel. nr: 06 10571062
E-mail: koos.en.nelleke@hetnet.nl

Secretaris
Naam: M. Stigter
Adres: Seringenhof 1, 3411 CB Lopik
Tel. nr: 06 12396883
E-mail: mstigter07@gmail.com

Jeugddiaken
Naam: P. de Groot
Adres: Wielsekade 51, 3411 AC Lopik
Tel. nr: 06 53106487
E-mail: pdegroot88@versatel.nl

De diaconie kent 3 commissies van bijstand te weten:

1 Commissie van Beheer van het Verenigingsgebouw

De diaconie is eigenaar van het Verenigingsgebouw en heeft voor het werk en het onderhoud van het gebouw een commissie van bijstand, te weten de commissie van beheer (CvB). Een diaken is voorzitter van de commissie.
Het Verenigingsgebouw staat ten dienste staan aan het werk van de Hervormde Gemeente Jaarsveld in de breedste zin van het woord. In 2011 is de grote zaal geheel gerenoveerd en opnieuw ingericht en biedt ruimte aan ongeveer 100 personen. Het gebouw beschikt ook over een aula met een opbaarruimte. Met daarnaast de mogelijkheid voor condoleance en rouwdiensten.

2 Ouderencomité

Het ouderendiaconaat vindt plaats in overleg met het ouderencomité. Dit comité verzorgt 2 ouderenmiddagen; met kerst en pasen. Tijdens deze middagen is er een meditatie en soms ook een spreker en natuurlijk volop de mogelijkheid om liederen met elkaar te zingen. De middag wordt afgesloten met een maaltijd.
In het winterseizoen worden alle ouderen van 70 jaar en ouder bezocht door de dames van het comité.
Enkele keren per jaar wordt er een speelmiddag georganiseerd voor de ouderen. Het is een gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee en wat lekker.
Jaarlijks is er overleg met het college van diakenen over het ouderendiaconaat.

3 Werkgroep contactmorgen

Het doel is het bevorderen van contacten met dames binnen en buiten de gemeente om elkaar te bemoedigen en te versterken in het geloof, of vrouwen in aanraking te laten komen met het geloof. Kerkelijk en rand- of onkerkelijk, iedereen is welkom. Per ochtend ontvangen we gemiddeld 70 tot 90 vrouwen, uit Jaarsveld en de “wijde” omgeving.
We denken met elkaar na over: wat wil God tot ons zeggen, hoe wil Hij tot ons komen, hoe gaan we om met alles wat op ons afkomt, wat verwacht God van ons. Thema’s kunnen zijn: Vertrouwen, Emoties, Eigenwaarde en Opvoeding
Er worden per jaar 3 (soms 4) ochtenden georganiseerd door de werkgroep. Voor elke ochtend wordt een spreekster uitgenodigd met een thema. Van iedere morgen is een CD te bestellen bij de werkgroep.
Op verzoek zal er ook een contactavond zijn in plaats van een contactmorgen omdat niet iedereen overdag kan.
In principe is de werkgroep vrij in het uitnodigen van spreeksters, mits zij het gevoel heeft dat de geloofsovertuiging van de spreekster binnen het beleidsplan van de gemeente past.
Eenmaal per jaar wordt een afstemmingsvergadering met de diaconie belegd.

Voorts participeren de diakenen in de volgende organisaties:

Voedselbank

De oprichting van de voedselbank Lopik is een particulier initiatief met o.a. de kerken en het bedrijfsleven. Voedselbank Lopik is een zelfstandige stichting. Degene die zich aanmeldt voor een voedselpakket, wordt getoetst aan de hand van de toekenningcriteria, welke overeenkomt met de criteria van de landelijke voedselbank. Inmiddels zijn er ruim 30 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Als diaconie steunen wij dit initiatief van harte. Met de kerst hooptt de diaconie ook wat extra’s mogen doen voor de gezinnen. Mocht u signalen hebben over personen of gezinnen waarvan u denkt dat zij financieel misschien moeite hebben rond te komen, meldt dit a.u.b. bij de diakenen. Voor alles geldt natuurlijk dat het zeer vertrouwelijk behandeld zal worden.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg:

Iedereen kent in zijn of haar leven momenten van stilte. De ene keer ervaren we stilte als beklemmend. Een andere keer als verrijkend. Rust moet je nemen. Het is niet iets dat je overkomt. Ook de reis die ons leven is, kan niet zonder rust. Soms worden we er door de omstandigheden toe gedwongen. Ook de Psalmist spreekt zich zelf toe: “Mijn ziel keert zich stil tot God”. Niet iedereen lukt het om op tijd rust te nemen.
De mensen die tijdelijk in ‘De Herberg’ verblijven, weten ervan mee te praten. Rouwverwerking, verlies van werk, gejaagdheid van het leven, minderwaardigheidsgevoelens, emotionele beschadigingen uit het verleden, gebrek aan waardering etc. Gevoelens van wanhoop, berusting en opstandigheid strijden om de voorrang. De gebrokenheid van de schepping is zichtbaar in de mensenlevens.
De gasten kunnen in ‘De Herberg’ in Oosterbeek drie tot zes weken geestelijk en fysiek op adem komen. Veel gasten vinden de weg naar ‘De Herberg’ via de Herberg-aanspreekpunten(diaconie) of predikant. Vanuit de liefde van Christus willen de medewerkers van ‘De Herberg’ handreikingen geven om het leven weer aan te kunnen. Samen met God. De Herberg wordt financieel ondersteund door de diaconie.

Wilt nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de predikant of een van de diakenen.
Voor overige info zie ook: http://www.pdcdeherberg.nl

Stichting de Bazuin

De kerkenraden van de hervormde gemeenten Benschop, Harmelen, Jaarsveld, Linschoten, Lopik, Lopikerkapel, Montfoort, Polsbroek en Vlist, Vreeswijk-Nieuwegein en IJsselstein hebben gezamenlijk dit kerkblad genaamd de Bazuin. De rechten op het blad komen toe aan de gezamenlijke diaconieën van de genoemden gemeenten. De diaconieën zijn ook financieel verantwoordelijk voor het blad. De stichting Bazuin behartigt de belangen namens de kerkenraden/diaconieën. Een keer paar is er een gezamenlijke vergadering met alle diaconieën en stichting de Bazuin.

Voor advertenties kunt u contact op nemen met:

Ds. J. de Wit tel. 0348 551304 of via advertentie@stichtingbazuin.nl

Voor abonnementen/administratie: administratie@stichtingbazuin.nl

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑