Kerkrentmeesters

De taak van het college kerkrentmeesters is o.a. volgens de kerkorde het scheppen van materiële en financiële voorwaarden voor de instandhouding van de erediensten en opbouw van de gemeente. Hieronder valt het beheer van de kerk, pastorie, kosterswoning en de begraafplaats. Onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel aan de kerk zijn verbonden, zoals de predikant, koster en hulpkosters, administrateur en organisten.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderlingen-kerkrentmeester, die ambtsdrager zijn en dus zitting hebben in de kerkenraad en 1 kerkrentmeester.

Samenstelling college:

Voorzitter
Naam: C. Lekkerkerker
Adres: Veldensteinlaan 12, 3413 MK Jaarsveld
Tel. nr: 06 51004329
E-mail: corne-lekkerkerker@hotmail.com

Secretaris
Naam: H.R.W. Hoogendoorn
Adres: van Vianenhof 2, 3413 ND Jaarsveld
Tel. nr: 06 29570326
E-mail: hoogendoornh14@gmail.com

Penningmeester
Naam: A. van Soest
Adres: Kon.Wilhelminasingel  9, 3411 CC Lopik
Tel. nr: 06 51814982.
E-mail:  anne.soest@outlook.com

Lid
Naam: A. de Groot
Adres: Lekdijk west 19a, 3411 MT Lopik
Tel. nr: 06-25540382

De begraafplaats
Het beheer van de begraafplaats is onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.
Voor inlichtingen omtrent de begraafplaats kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters:

Naam:  A. de Groot
Adres:   Lekdijk west 19a, 3411 MT Lopik
Tel. nr: 06-25540382

Actie Kerkbalans
Van ieder doop- en belijdend lid van 18 jaar en ouder, wordt jaarlijks in januari via de  Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd. De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden, de Actie Kerkbalans dus. Het in standhouden van de kerkdiensten, gesprekskringen, speciale bijeenkomsten, educatieve lezingen en tal van andere mooie en zinvolle activiteiten voor ouderen en jongeren. Belangrijk is dat de gemeente haar kerntaken kan blijven uitoefenen: verkondiging van het evangelie, verlenen van pastorale en diaconale zorg. Zelfs in de huidige tijd is de kerk nog steeds een geloofsbaken waarop velen terugvallen bij geestelijke nood, verdriet, doop, huwelijk, het vieren van kerkelijke hoogtijdagen en vooral in geval van een overlijden. Daarom is de Actie Kerkbalans van grote waarde voor de gemeente.

Solidariteitskas (generale kas):
De solidariteitskas is een steunfonds, in het bijzonder ten voordele van kleine gemeenten binnen de landelijke kerk. Alle belijdende leden zijn verplicht hieraan bij te dragen. Deze bijdrage is vastgesteld op  € 10,– per jaar en wordt per acceptgiro geïnd in de maand september. De kerkrentmeesters zijn verplicht voor elk geregistreerd lidmaat  een bedrag van € 5,– af te dragen aan deze solidariteitskas. Als na aftrek van de administratie- en incassokosten een positief saldo overblijft, komt dit geheel ten goede aan onze eigen gemeente.

Daarnaast vragen wij voor onze eigen administratie van alle belijdende, doop en mee geregistreerde leden het bedrag van € 10,– per jaar. Ook deze wordt per acceptgiro geïnd in de maand september.

Als na aftrek van de administratie- en incassokosten een positief saldo overblijft, komt dit geheel ten goede aan onze eigen gemeente.

Verjaardagsfonds:
Op of omstreeks uw verjaardag wordt u een felicitatiekaart aangeboden. Vaak willen jarigen dan hun dankbaarheid uiten. Een van de mogelijkheden is middels een gift in de bus van het verjaardagsfonds. Uw een gave wordt bestemd voor het werk van de gemeente.

De koster:
Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten laten de kerkrentmeesters zich bijstaan door een koster.
Koster is dhr H. Stigter Vianenhof 26 3413 ND Jaarsveld tel 0348-553537

Ledenadministratie:
De administratie berust bij dhr G.J. Oskam Europasingel 22 Lopik tel 0348-552569

Het archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak van de kerkrentmeesters is het toezicht houden op en het bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de kerkrentmeesters vereist. Het archief is ondergebracht bij het streekarchief: Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑